Tanácsadó testület - Elvi állásfoglalások

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 6/2000. (V.24.) Elvi Állásfoglalása
A Delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerinti prioritásos igények és a jogszabály alapján gyakorolható kizárólagos elsőbbségi jogok ütközéséről és a megtévesztő domain név igénylés teljesítésének tilalma
tárgyában

1. Felvezető szöveg

A Tanácsadó Testület 3/2000. (IV.10.) sz. Elvi Állásfoglalásában döntött az utinform.hu domain névvel kapcsolatos, a Testület elé a Kibernet Kft., mint Regisztrátor elé terjesztett 93/2000. sz. ügyben. A Testület egyedi döntése a következő indokolást tartalmazta:

"Az iratokból nem állapítható meg, hogy az utinform.hu név vonatkozásában az igénylőn kívül van-e más igénylő. Az Állami Közúti és Információs Közhasznú Társaság neve alapján nem tarthat igényt elsőbbségre. Az igénylő jelzi, hogy az "útinform" elnevezés védjegyként történő levédését kezdeményezte, de erre vonatkozóan a tényleges bejegyzésig igényt nem alapíthat. Ugyanakkor feltétlenül figyelembe veendő, hogy, az "útinform" kifejezés az igénylő 25 éve használt, védelemre érdemes árujelzője. (Lsd. az iratok között elfekvő Versenytanácsi határozat 5. old.) Adott esetben kérdéses lehet, hogy az "Utinform" kifejezést cégnévként használó szervezet elsőbbségi joga megállapítható-e? Ha valaki egy létező, közismert, bevezetett árujelzőt cégnévként felvesz, (mert cégjogi védettség az elnevezésre nincs) az még nem zárja ki, hogy az interneten való megjelenése olyan látszatot kelt, mintha összefüggés lenne közte és a köztudomású árujelzővel fedett szolgáltatás között, amely mindenképpen egy megtévesztő megjelenésként értékelhető. A Tanácsadó Testület úgy véli, alapvető érdek a piaci verseny tisztaságának fenntartása, és a versenyre vonatkozó jogszabályok érvényre juttatása, amelyek érvényesülését elősegíti az is, hogy ha az ilyen ügyekben a látszólagos név elsőbbséget a Reisztrátor nem fogadja el, illetve mivel az igény megtévesztésre alkalmas annak kiadását a jogosulatlan igénylő részére megtagadja."

A döntés értelmezésével kapcsolatosan a Tanácsadó Testület 2000. május 10.-i ülésén a Nyilvántartó részéről konkrét igény merült fel.

A Tanácsadó Testület 2000. május 24.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes igen szavazatával, különvélemény igényének csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen Elvi Állásfoglalást.

1.1 A Tanácsadó Testület az utinform.hu domain névre az igénylést benyújtó Office Invest Ingatlanközvetítő és Ingatlanhasznosító Igénye nem megalapozott, felhívja a Regisztrátort annak visszautasítására. Az Utinform néven ismert szolgáltatást nyújtó Állami Közúti Műszaki és Információs Kht. a névhasználatra ugyan a Kht. neve alapján nem prioritásos jogosult, ám - mint az Utinform szolgáltatás fenntartója - jogszabály erejénél fogva elsőbbségi jogosultnak számít, a domain név más részére történő regisztrációja és delegációja a Szabályzat 5.6 pontja alapján nem megengedett.

1.2 Amennyiben egy konkrét domain név igénylése a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) személyi, területi és tárgyi hatálya alá tartozik (azaz az Igénylő a gazdasági tevékenységnél lényegesen szélesebb körben értett piaci magatartást a Magyar Köztársaság területén tanúsító természetes és jogi személy, jogi személy nélküli gazdasági társaság /vállalkozás/), a törvény előírásainak kötelezően érvényesülniük kell. A törvény hatálya alá tartozik " bármely személy, aki ellenszolgáltatás ellenében elad, vagy vásárol, illetve szolgáltatást nyújt vagy igényel, piaci magatartást tanúsít, függetlenül attól, hogy tevékenységének eredményeként nyereséghez (profithoz) jut-e vagy sem. (Vj-83/1998.; Vf. É. 10/1998.)" "Piaci magatartásnak minősül a közfeladatot teljesítő szervezet piaci hatást kiváltó magatartása, ha az törvényben rögzített közfeladatai végrehajtásához nem szükségszerű" (Vj-48/1998.; Vf. É. 11/1998.)

A Tpvt. 2. § általános szabályként mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül - különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően - folytatni. Ez az általános igényű, a gazdasági tevékenység tisztességtelen folytatására vonatkozó tilalom a domain nevek választása, használata során sem csorbulhat,. E törvényi rendelkezésbe és az üzleti tisztesség alapkövetelményébe ütközhet minden megtévesztő névválasztás, névhasználat. A hivatkozott jogszabályhely ugyanis nem csak a tényleges jogsérelem bekövetkezése esetén érvényesülhet, de akkor is, ha a tanúsított piaci magatartás veszélyeztető jellegű, azaz a jogsérelemre csak lehetőséget teremt.

 

2. Az Állásfoglalás Indokolása

 

2.1 A Tanácsadó Testület úgy tapasztalja, hogy a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerinti prioritásos igények és a jogszabály alapján fennálló elsőbbségi jogok megkülönböztetése, ütközése, a jogok közötti "erősségi" sorrend felállítása a gyakorlatban a Regisztrátorok számára problémát jelenthet. A TT Elvi és egyedi Állásfoglalásaiban következetesen arra törekszik, hogy a domain regisztrációs és delegációs jogviszony komplexitását, sokszínűségét, összefüggéseit feltárja, az egyes jogosultságok és kötelezettségek egymáshoz való viszonyára rámutasson, a gyakorlati jogalkalmazáshoz (az egyes Igénylésekről való eseti döntés) iránymutatást adjon.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat a szabályzat szerinti prioritásos igények és a jogszabály szerinti elsőbbségi jogok viszonyát megnyugtatóan rendezi, a Szabályzatból egyértelműen levezethető módon arra törekszik, hogy a joggal való visszaélést megakadályozza.

2.2 A Delegációs és Regisztrációs Szabályzat 5. Pontja a névválasztás követelményeivel kapcsolatosan kimondja:

"5.1 Az Igénylő a neki delegált domain nevét a Szabályzat által kijelölt keretek között maga választja meg.

5.2 Valamely domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért az Igénylő felelős.

5.3 Az Igénylő nem választhat Védett Nevet.

5.4 Ha már delegált domain nevéről derül ki, hogy megválasztása és/vagy használata a Szabályzatba ütközik, akkor az Igénylőnek másik domain nevet kell választania, ellenkező esetben a domain delegálása visszavonásra kerül.

5.5 A szabályzatban meghatározott felek között a domain név megfelelősége tárgyában keletkezett vita esetén a Regisztrátor, illetve a Nyilvántartó álláspontja döntő. Abban az esetben, ha a vita a Regisztrátor és a Nyilvántartó között keletkezik, akkor a Nyilvántartó álláspontja a meghatározó.

5.6 Az Igénylő nem választhat és nem használhat olyan domain nevet, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy

c) megtévesztő.

Az Igénylőnek ilyen esetben egy másik nevet kell domainje azonosítására választania.

Ugyanakkor sem a Nyilvántartó, sem a Regisztrátorok nem vállalnak felelősséget azért, hogy minden ilyen esetet felismernek."

2.3 A Szabályzat 5.1 pontja a névválasztás szabadságának deklarált általános jogosultságát maga is korlátozza, akként, hogy azt a "szabályzat keretei között" teszi megengedhetővé. A Szabályzat tehát - jogszerűen - tartalmazhat olyan megkötéseket, melyek a domain regisztrációs és delegációs jogviszonyban - anyagi jogi előírásokra vissza vezethetően - tilalmakként jelennek meg.

Az 5.6 pont a), b), c) pontokban felsorolt esetekben a névválasztás speciális akadályait rögzíti a Szabályzat. Egyben kijelöli a konfliktus feloldásának módját is: az Igénylőnek ilyen esetben másik nevet kell választania. Ez a rendelkezés magában foglalja, hogy az igényelt domain név az 5.6 pontba ütköző Igénylés esetében nem regisztrálható és nem delegálható.

A Szabályzat 10.3 d) pontja az Igénylés benyújtásakor követelményként támasztja Igénylő részéről annak kijelentését, hogy a domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal járt el, és annak szavatolását, hogy az általa választott domain név, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (például: névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát stb.) nem sérti. Ha azonban ilyen jogsértésről tudomást szerez, a névről önként lemond, illetve másik nevet választ. Ez az Igénylő részéről egyértelmű kötelezettség vállalást jelent, annak a követelménynek tudomásul vételét, hogy a leendő névhasználat jogszerűségével kapcsolatosan a lehető legnagyobb gondosságot tanúsítja - s egyben annak tudomásul vételét, hogy (ha a névválasztás mégis valamely személy vagy szervezet jogait sérti), a névről önként le kell mondania, s más nevet kell választania.

2.4 A Szabályzat 13.1 szerint prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyeknél a választott név:

a) az Igénylő szervezet hivatalos bírósági nyilvántartásba vételét igazoló dokumentumban (pl. cégbírósági bejegyzésben), illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezés, vagy

b) a Magyar Szabadalmi Hivatal által az Igénylő, mint jogosult számára lajstromozott védjegy, mint karaktersorozat (szó, szavak).

A prioritásos igénylői státusz elnyerésének feltétele, hogy az Igénylés - egyebekben - a Szabályzat által támasztott más (technikai, jogszerűségi) feltételeknek megfeleljen. Ezek hiányában az igénylés nem teljesíthető. Mindebből következik, hogy a névválasztás szabadsága jogszerűségével kapcsolatos megkötések a prioritásosan bejelentett igények esetében ugyanúgy érvényesülniük kell, azaz ha a választott név az 5.6 pont előírásaiba ütközik, az Igénylés nem teljesíthető.

2.5 Nyilvánvaló, hogy az igénylés nem teljesíthető, ha a névválasztás, névhasználat jogellenes, azaz (a szabályzat szerint példálózó módon felsorolva) valakinek jogát sértené. A Regisztrátor nem minden esetben van olyan helyzetben, hogy a választott név kapcsán a jogellenességet felismerje, ám ha felismeri, a Szabályzat értelmében az igénylés teljesítését meg kell tagadnia. Minden olyan helyzetben, amikor a Regisztrátor értesül (panasz, vétó formájában) arról, hogy az igényelt domain más vállalkozást illetne, gyaníthatóvá válik, hogy az igénylés megtévesztő. Figyelembe kell azonban venni, hogy a Regisztrátor nem bírálhat el adott konkrét jogviszonyokat, ezért a "gyaníthatóság" feltétele abban az esetben teljesül, ha a benyújtott igényléssel kapcsolatosan felszólalással (panasszal, vétóval stb.) élő harmadik személy a Szabályzat szerint prioritásosnak minősülő vagy jogszabályon alapuló elsőbbségi jogát (cégbírósági végzés, védjegyoltalom stb.) hitelt érdemlően igazolja. Ezekben az esetekben az Igénylés teljesítésére nincs mód. Amennyiben a felszólalással élő harmadik személy egyben a kérdéses domain névre igénylést is nyújt be, a domain regisztrációja és delegációjára az ő javára a Szabályzat előírásainak figyelembe vételével történhet meg.

A Tanácsadó testület azonban hangsúlyozza, hogy a fent értelmezett "gyaníthatóan" kitétel az itt megjelölt esetnél több jogot is biztosít a Regisztrátor számára, hiszen minden konkrét esetben a Regisztrátor dönti el, hogy álláspontja szerint az igényelt domain megtévesztő-e. Kétség esetén a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat, valamint a TT Szervezeti és Eljárási Szabályzata szerinti rendben egyedi állásfoglalás kérésével a Tanácsadó Testülethez fordulhat.

2.6 Annak eldöntése, hogy valamely választott név megbotránkoztató vagy félelmet keltő e, nem lehet abszolút kategóriákat meghatározni, zsinórmértéket szabni. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint az igénylés teljesítését meg kell tagadni, ha olyan szó, szóösszetétel domainkénti használatát kérik, mely visszatetszést kelthet, vulgárisnak minősül (pl. buzi.hu), azaz alkalmas arra, hogy a polgárok, a közösségek, a társadalom egyes csoportjai számára sértő, visszatetszést keltő fogalmat jelenítsen meg. Hasonlóképp közelíthető meg a "félelemkeltés" fogalma is: ez alatt olyan szavakat értünk, melyek akár az egyes egyénben, akár a társadalom közösségeiben (különösen vallási, faji hovatartozásukkal, világnézeti meggyőződésükkel kapcsolatos módon) félelem (különösen a személy- és vagyonbiztonság miatti aggodalom) kiváltására adnak lehetőséget.

2.7 Kétségtelen, hogy az 5.6 pont értelmezése kapcsán a legtöbb kérdést a megtévesztés fogalmának meghatározása vetette fel. A magyar jog a megtévesztés fogalmát tág körben használja. A Ptk. 210. § általános jelleggel tartalmazza a szerződés kapcsolatokban a tévedés, megtévesztés fogalmát. A Polgári Törvénykönyv értelmezésében megtévesztés alatt olyan szándékos magatartást értünk, melynek célja más tévedésbe ejtése. A domain delegációs és regisztrációs jogviszonyban a megtévesztésnek legtöbbször nem ezzel a formájával találkozunk, bár természetesen ennek lehetősége sem kizárt. A megtévesztés e körben a választott névvel, annak jelentéstartalmával, s a domain nevet igénylő személlyel, szervezettel hozható összefüggésbe, azaz az Internet használóiban azt a látszatot keltheti, hogy a domain név és annak mögöttes jelentéstartalma (a szóval azonosított vagy azonosítható szolgáltatás, áru, személy, személyösszesség, gazdálkodó szervezet, társadalmi szervezet, intézményt stb.) egymással közvetlen összefüggésbe hozható, a domain név alatt azt a szolgáltatást, árut, személyt, személyösszességet, gazdálkodó szervezetet, társadalmi szervezetet, intézményt, illetve a nevével, tevékenységével kapcsolatos információt találhatnak.

Egyes, közismert szavak oly annyira összefonódtak a szó mögöttes jelentéstartalmával, hogy köznapi értelemben vett használatuk mellett a napi gazdasági-társadalmi életben szinte kizárólagosan egy adott áruhoz, szolgáltatáshoz, céghez stb. kötötté váltak (pl. Patyolat, ATI). Más, idegen szavak vagy képzett szavak (airfrance, chio, coke, persil, otp, hypo-bank stb.) a szó mögötti áru, szolgáltatás stb. magyarországi megjelenésével váltak közismertté. Ezek az áruk, szolgáltatások legtöbbször védjegyoltalom alatt is állnak, annak felismerése azonban, hogy a domainkénti névhasználat valamely védjegyjogosult kizárólagos jogait sértené-e, a Regisztrátortól minden esetben el nem várható.

Az azonban igen, hogy a közismert szavak esetében felismerje, ha a domain névként választott szó valamely gazdasági-piaci tevékenységhez kötődik. Az Igénylő a domain név regisztrálásával és delegációjával maga is piaci szereplővé válhat, piaci tevékenységet folytathat, függetlenül attól, hogy természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. A Tanácsadó Testület tapasztalatai azt mutatják, hogy a domain nevek igénylései, az igénylésekkel kapcsolatosan a Testület elé került jogértelmezési problémák az esetek túlnyomó többségében a gazdasági-piaci tevékenységhez kötődnek. A Testület gazdasági-piaci tevékenységként értékeli a domain-kereskedelmet is, melynek célja, hogy a már megszerzett domain névhasználati jog átengedésével haszonra, anyagi előnyre tegyen szert. A Testület ennek létjogosultságát elismeri, ám magát a tevékenységet csak a jogszerűség keretei között (azaz mások jogainak sérelme nélkül) tartja elfogadhatónak.

2.8 Mindebből következik, hogy amennyiben egy konkrét domain név igénylése a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) személyi, területi és tárgyi hatálya alá tartozik (azaz az Igénylő a gazdasági tevékenységnél lényegesen szélesebb körben értett piaci magatartást a Magyar Köztársaság területén tanúsító természetes és jogi személy, jogi személy nélküli gazdasági társaság /vállalkozás/), a törvény előírásainak kötelezően érvényesülniük kell. A törvény hatálya alá tartozik " bármely személy, aki ellenszolgáltatás ellenében elad, vagy vásárol, illetve szolgáltatást nyújt vagy igényel, piaci magatartást tanúsít, függetlenül attól, hogy tevékenységének eredményeként nyereséghez (profithoz) jut-e vagy sem. (Vj-83/1998.; Vf. É. 10/1998.)" "Piaci magatartásnak minősül a közfeladatot teljesítő szervezet piaci hatást kiváltó magatartása, ha az törvényben rögzített közfeladatai végrehajtásához nem szükségszerű" (Vj-48/1998.; Vf. É. 11/1998.)

A Tpvt. 2. § általános szabályként mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül - különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően - folytatni. Ez az általános igényű, a gazdasági tevékenység tisztességtelen folytatására vonatkozó tilalom a domain nevek választása, használata során sem csorbulhat. A generálklauzulára minden esetben hivatkozni lehet, ha a névválasztás, névhasználat az üzleti tisztesség alapvető követelményébe ütközik, megtévesztő. A hivatkozott jogszabályhely ugyanis nem csak a tényleges jogsérelem bekövetkezése esetén érvényesülhet, de akkor is, ha a tanúsított piaci magatartás veszélyeztető jellegű, azaz a jogsérelemre csak lehetőséget teremt.

3. Záradék

 

Az Elvi Állásfoglalás a következő, a Tanácsadó Testület elé terjesztett ügyekre vonatkozó egyedi döntést jelent:

Ügy-szám

Szolgáltató, ahol a panaszt tették, vagy amely jelzéssel élt

A vitatott vagy vitatható domain név

Panaszos, vagy a domainre igényt bejelentett

Döntés

3

Interware Kft.

flotta.hu

Flotta Admirál Kft.

Az Euroleasing Rt. Igénylése nem teljesíthető, a Flotta Admirál Kft. védjegyjogosultság alapján prioritással rendelkezik

10

NetX Consulting

hitachi.hu

Hitachi Power Tools Hungary Kft.

 A Page-Master Kft. Igénye nem teljesíthető, a Hitachi védjegy és kereskedelmi név, más által történő használata jogellenes és megtévesztő lenne

17

Hungary Network

webtv.hu

Kereső Bt.

A Kereső Bt. A WEBTV Bt. Felhatalmazása alapján igényelte a domain nevet. Az igénylés nem teljesíthető, az Igénylő általi használata megtévesztő lenne.

21

GTS Hungary

ingram.hu

Ingram Micro Mo. Kft.

 ... igénylése nem teljesíthető, Az igénylés nem teljesíthető, az Igénylő általi használata megtévesztő lenne.

24

GTS-Datanet Kft.

onebrain.hu

Impulzus Kft.

 ... igénylése nem teljesíthető, az Igénylő általi használata megtévesztő lenne.

27

Datanet Kft.

netaruhaz.hu

Net Áruház Kft.

 A Supervisor Bt. Igénye nem teljesíthető, a névhasználat a piaci versenytárs (Netáruház Kft.) érdekeit ésrtené és megtévesztő lenne.

29

GTS-Datanet Kft.

bbc.hu, cnn.hu., cartoon.hu,

BBC, CNN, Cartoon Network

A kérdéses domai nevek más általi használata megtévesztő és jogellenes lenne.

30

Datanet Kft.

zanussi.hu

Electrolux Lehel Kft.

 A Page-Master Kft. Igénylése nem teljesíthető, a név védjegyoltalom alatt áll. A kérdéses domai nevek más általi használata megtévesztő és jogellenes lenne. Az Electrolux Lehel Kft. prioritásos igénylőnek minősül.

31

Datanet Kft.

vitamax.hu

V.R.A.M. Távközlési Rt.

... Igénylése nem teljesíthető, a kérdéses domain név a V.R.A.M Távközléso Er. Által nyújtott szolgáltatáshoz kötődik, más általi használata megtévesztő és jogellenes lenne.

33

Datanet Kft.

britishtelecom.hu

British Telecom

 ... igény nem teljesíthető, a névhasználat megtévesztő és jogellenes lenne.

36

Datanet Kft.

wrigleys.hu

Wrigley Hungária Kft.

 ... igény nem teljesíthető, a névhasználat megtévesztő és jogellenes lenne, a Wrigley Hungária Kft. prioritása megállapított.

39

GTS-Datanet Kft.

hypo-bank.hu

Hypo Vereinsbank Hungária Rt.

 Az Innovex 97 Kft. igény nem teljesíthető, a névhasználat részükről megtévesztő és jogellenes lenne.

41

Datanet Kft.

szemelyhivo.hu

Eurohívó Rt.

 A DravaNET Kft. igény nem teljesíthető, a névhasználat sértené az Eurohívó Rt. Érdekeit, megtévesztésre adna alkalmat.

42

Datanet Kft.

gyermelyi.hu

Gyermelyi Gabona Rt.

Az Innovex 97 Kft. igény nem teljesíthető, a névhasználat részükről megtévesztő és jogellenes lenne.

50

GTS-Datanet Kft.

medline.hu

Medicor Elektronika Rt.

 A Medicor Elektronika Rt. Védjegyjogosultság alapján prioritásos igénylőnek minősül, a domain név mások általahasználata megtévesztő és jogellenes lenne.

51

közvetlenül az elnökségnek jött

sharp.hu

EMMI Kkt.

 Az EMMI Kkt. a Sharp GmbH. (a Sharp Corp, Japan leányvállalata) jogosult Magyarországon a névhasználatra, mások részére történő regisztrálása esetén a névhasználat jogellenes és megtévesztő lenne.

54

DÉLTÁV RT.

epson.hu

R. A. Trade

Az R.A Trade az Epson termékek magyarországi forgalmazójaként a névhasználatra, mások részére történő regisztrálása esetén a névhasználat jogellenes és megtévesztő lenne.

55

Elender Rt.

hewlett-packard.hu

Hewlett-Packard Mo. Kft.

 Az Hewlett-Packard Magyarország Kft. jogosult a névhasználatra, mások részére történő regisztrálása esetén a névhasználat jogellenes (védjegyoltalomba ütköző) és megtévesztő lenne.

56

Elender Rt.

patyolat.hu

Harmat Textiltisztító Kft.

  A Fővárosi Patyolat Vállalatal történő megállapodás alapján a harmat Textiltisztító Kft. jogosult a név domainkénti használatára, a domain név mások általi használata megtévesztő és jogellenes (védjegyoltalomba ütköző) lenne.

57

Matávnet

pirelli.hu

Magyar Kábelművek Rt.

 A név védjegyoltalom alatt áll, közismert kereskedelmi márka, a védjegyjogosulton kívüli használata megtévesztő és jogellenes lenne.

59

HUNGARNET

zeneakademia.hu

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zeneakadémia

 A név összeforrott a Liszt Ferenc zeneművészeti Egyetem Zeneakadémiakénti ismertségével, más részére történő regisztrálása esetén a névhasználat jogellenes és megtévesztő lenne.

62

NEXTRA

danone.hu

Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.

 Mindkét név ismert kereskedelmi márka, védjegyoltalom alatt állnak, a védjegyjogosulton kívüli használatuk megtévesztő és jogellenes lenne.

63

NEXTRA

gucci.hu

Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.

64

Pronet

kozepuletepito.hu

Középületépítő Rt.

 A név a köztudatban az Rt. Nevével forrott össze, kereskedelmi név, az Rt.-n kívüli használata megtévesztő és jogellenes lenne. Ugyanakkor az Rt. Nem kívánja a nevet domain névként regisztrálni. A TT álláspontja szerint a Középületépítő Rt. Névkizárólagossága alapján jogosult arra, hogy a név domainkénti használatától bárkit eltiltson.

69

EUROWEB

plazanet.hu

Vision-Multimédia Kft.

 A Vision-Multimédia Kft. mint piaci versenytárs érdekeit sértené, megtévesztő lenne, ha az általuk korábban regisztrált netplaza.hu domain névvel összetvéeszthető domain név kiadásra kerülne.

70

EUROWEB

ptc.hu

UNITIS Rendszerház Rt.

A PTC egyedüli képviselőjeként az UNITIS Rendszerház, mint piaci versenytárs érdekeit sértené, ha a domain név más részére kiadásra kerülne.

82

Hungary Network

disney.hu

The Walt Disney Company Licensing Europe

 A szó közismert kereskedelmi név, védjegyoltalom alatt áll, a védhjegyjogosulton kívüli használata megtévesztő és jogellenes lenne.

85

Kibernet Kft

continental.hu

CONTINENTAL Hungária Gumiabroncs Kereskedelmi Kft.

A Continental a köztudatban a Continental gumiabrnoccsal forrott össze, más általi használata megtévesztő lenne.

86

Kibernet Kft

ati.hu

ATI-OKTATÓ Kft.

A név a köztudatban az autóközlekedési oktatással forrott össze, más jellegű használata megtévesztő lenne.

110

Matávnet

matav-net.hu

MATÁVnet Kft.

 A 11 Kft. igénylése nem teljesíthető, a MATÁVnet Kft. prioritással rendelkezik.

111

Matávnet

photoporst.hu, fotoporst.hu

Főfotó Kft.

 A Netura Szolgáltató Bt. Igénye nem teljesíthető, a névhasználat részükről megtévesztő és jogellenes lenne.

112

Matávnet

national.hu

Panasonic Magyarország Ker.-i és Szolg. Kft.

 Hiánypótlásra vissza adva.

113

Matávnet

technics.hu

Panasonic Magyarország Ker.-i és Szolg. Kft.

 A Netura Bt. Illetve ... igénye nem teljesíthető, a szó védjegyoltalom alatt áll, használata részükről megtévesztő lenne.

115

Matávnet

bayernwerk.hu

Bayernwerk Hungária Energetikai Rt.

A név bejegyzése időközben Bayernwerk Rt. részére megtörtént.

239

StarKing Óbuda Kft.

Mediaedge.hu

"The Media Edge" Hungary Kft.

... igény nem teljesíthető, a részére történő névhasználat megtévesztő és jogellenes lenne.

240

StarKing Óbuda Kft.

Youngrubicam.hu

Young & Rubicam Budapest Kft.

... igény nem teljesíthető, a részére történő névhasználat megtévesztő és jogellenes lenne.

245

Telnet Magyarország Kft.

Creditanstalt.hu

Bank Austria Creditanstalt Hungary Rt.

Az SCH-Computing Bt. Igénye nem teljesíthető, részükről a névhasználat megtévesztő és jogellenes lenne.

247

Telnet Magyarország Kft.

Birosag.hu

Fővárosi Bíróság

A Bille Internet igénye nem teljesíthető, részéről a névhasználat megtévesztő lenne.

248

SÉDNET Kft.

Hungarotabak.hu

Innovex '97 Kft.

Az Innovex 97 igénye nem teljesíthető, részéről a névhasználat megtévesztő lenne.

249

SÉDNET Kft.

Continental.hu

Innovex '97 Kft.

Az Innovex 97 igénye nem teljesíthető, részéről a névhasználat megtévesztő lenne.

250

SÉDNET Kft.

Hilton.hu

Innovex '97 Kft.

Az Innovex 97 igénye nem teljesíthető, részéről a névhasználat megtévesztő lenne.

251

GTS-Datanet

Gyermelyi.hu

Innovex '97 Kft.

Az Innovex 97 igénye nem teljesíthető, részéről a névhasználat megtévesztő lenne.

252

SÉDNET Kft.

Dryvit.hu

Innovex '97 Kft.

Az Innovex 97 igénye nem teljesíthető, részéről a névhasználat megtévesztő lenne.

253

SÉDNET Kft.

Pecsplaza.hu

Innovex '97 Kft.

Az Innovex 97 igénye nem teljesíthető, részéről a névhasználat megtévesztő lenne.

254

GTS-Datanet

Hypo-bank.hu

Innovex '97 Kft.

Az Innovex 97 igénye nem teljesíthető, részéről a névhasználat megtévesztő lenne.

255

SÉDNET Kft.

Polus.hu

Innovex '97 Kft.

Az Innovex 97 igénye nem teljesíthető, részéről a névhasználat megtévesztő lenne.

256

SÉDNET Kft.

Miskolcplaza.hu

Innovex '97 Kft.

Az Innovex 97 igénye nem teljesíthető, részéről a névhasználat megtévesztő lenne.

257

SÉDNET Kft.

Lego.hu

Innovex '97 Kft.

Az Innovex 97 igénye nem teljesíthető, részéről a névhasználat megtévesztő lenne.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület többségi szavazattal fogadta el, különvéleményt egyik testületi tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2000. május 24.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.
Dombi Gábor
Titkár
Sk.
Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika