Tanácsadó testület - Eseti állásfoglalások

Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 40/2011 (XI. 29.) sz. Állásfoglalása

 

A tallyweijl.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(885/2011. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A tallyweijl.hu domain név ... javára nem delegálható.

 

 

Indokolás

 

A tallyweijl.hu domain nevet ... magánszemély (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2011. október 27-én. Az igény ellen a Tally Weijl Holding AG (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással képviselője útján, és kérte a delegálás megtagadását.

 

Panaszos kifogásában előadta, hogy a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vt) 12. §-a szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. Panaszos hivatkozott az 1993. július 28-ai elsőbbségű 605863 lajstromozású nemzetközi szóvédjegyre, amely a 25. áruosztály vonatkozásában került bejelentésre ruházati termékek és fejfedők tekintetében, valamint az 1998. június 5-ei elsőbbségű, 700023 lajstromszámú nemzetközi szóvédjegyre, amely a 25., 35. és 42. áruosztályokra került bejegyzésre. Panaszos hivatkozott arra, hogy a tallyweijl.hu domain teljes mértékben megegyezik Panaszos védjegyével. Panaszos hivatkozott továbbá a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjára, amely értelmében nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes. Álláspontja szerint a Panaszolt megsértette a hivatkozott jogszabályokat, és ezekre építve kifogásolta, hogy Panaszolt olyan domain nevet választott, amely nagymértékben összetéveszthető saját nemzetközi védjegyével. Panaszos ugyancsak kérte a Domainregisztrációs Szabályzat 9. pontja alapján a domainregisztrációk haladéktalan felfüggesztését.

 

Panaszolt az üggyel kapcsolatban kifogással élt. Nyilatkozatában előadta, hogy nem a Tally Weijl Holding AG által használt három áruosztályban kívánja a vitatott domain nevet használni.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során elsődlegesen a delegálás esetleges jogellenességét vizsgálta. Vizsgálódása során egyrészt a Vt. 12. § (2) bekezdését vette figyelembe. Ezen az alapon a testület a domain név delegálását nem találta jogellenesnek, mivel Panaszolt nem azokban az áruosztályokban kívánja az adott domain nevet használni, amelyben a Panaszos védjegye lajstromozásra került. A jogellenesség vizsgálata másrészt a személyhez fűződő jogok megsértése kapcsán releváns.  A Ptk. 75. § (1) bekezdése értelmében a személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. A személyiségi jogok sérelmét jelenti többek között a jogtalan névhasználat. Nem választható olyan név, amely más névhasználatát sérti. A „Tally Weijl” svájci divatmárka a divattervezőről kapta a nevét (Tally Elfassi-Weijl). Ugyanez érvényes a Panaszos cégnevére is, amely Tally Weijl Holding AG. Így Panaszos névhasználathoz való jogának gyanítható megsértése megállapítható.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Panaszolt által választott tallyweijl.hu domain név részére nem kerülhet delegálásra.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. 11. 29.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.

 

 

 

 

Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika