Tanácsadó testület - Eseti állásfoglalások

Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 22/2012 (VIII. 06.) sz. Állásfoglalása

 

A pfeifer.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(913/2012. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A pfeifer.hu domain név a Cetinje s.r.o javára delegálható.

 

 

Indokolás

 

A pfeifer.hu domain nevet a Cetinje s.r.o. (a továbbiakban: „Panaszolt”) igényelte 2012. július 9. napján. Az igénylés ellen a Pfeifer Holding GmbH & Co Kg. (a továbbiakban: „Panaszos”) jogi képviselője útján élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását. Ügyvédi meghatalmazást a jogi képviselő nem csatolt.

 

A Panaszos a kifogásában előadta, hogy jogosultja a 758145 lsz. védjegynek, az oltalom Magyarország területére is kiterjed.

 

A Panaszos jogi érvelésében előadta, hogy a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (VT) 12. § szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága miatt. Hangsúlyozta, hogy a domain név delegálása esetén az „átlagos fogyasztó arra a téves következtetésre juthat, hogy a doménnév illetve az ahhoz tartozó tartalom” hozzá kötődik.

 

Másodlagosan a névhasználati jogára is hivatkozott.

 

A Panaszolt az érdemi nyilatkozatában előadta, hogy domain regisztrációval foglalkozó, Szlovákiában bejegyzett gazdasági társaság, és megbízója, a Pfeifer ügyvédi iroda számára igényelte a domain nevet. Bizonyítékként csatolta a Pfeifer ügyvédi iroda nyilatkozatát, amely nyilatkozatból az is kiderül, hogy az ügyvédi iroda korábban is a domain név használója volt, de tévedésből lejáratot követően nem került meghosszabbításra.

 

A Tanácsadó Testület elsőként tájékoztatja a Panaszos jogi képviselőjét, hogy a szabályszerű ügyvédi meghatalmazás hiányában nem tehet harmadik személy (a Tanácsadó Testület előtt) érdemi nyilatkozatot. Tekintettel arra, hogy a jogi képviselő rendszeresen lát el képviseletet a TT eljárásaiban, a TT úgy nyilatkozik, hogy amennyiben a jelen felhívást követően is szabályszerű meghatalmazás nélkül jár el harmadik személy képviseletében, a TT (a hiányosság pótlásáig) nem fogja a panaszt befogadni.

 

A TT többször hangsúlyozta, hogy eljárásának önszabályozó jellegére tekintettel nem ragaszkodik a meghatalmazások formai követelményeinek szigorú betartásához, így amennyiben nem valószínűsíthető visszaélés a panasz kapcsán, elfogad szkennelt vagy faxolt meghatalmazásokat, azonban nem találja elfogadhatónak azt az egyes ügyvédi irodák által kialakult gyakorlatot, hogy megbízójuk aláírása nélkül, a felhatalmazásuk igazoltsága hiányában rendszeresen lássanak el jogi képviseletet a TT eljárásaiban. A jelen ügyben a TT azt is figyelembe vette, hogy a beadvány a Budapest Ügyvédi Kamara aláírásra vonatkozó állásfoglalásának sem felelt meg, kizárólag egy ügyvédjelölt aláírását tartalmazták.

 

A Tanácsadó Testület a fenti figyelmeztetés mellett fogadta be az ügyet.

 

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja értelmében nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes. A TT gyakorlata a védjegy és egyéb személyhez fűződő jog (névhasználat) ütközése körében már kialakult: amennyiben a panaszos nem csatolt azt alátámasztó bizonyítékot, hogy a védjegye belföldön jó hírnevet élvez, a Tanácsadó Testület a rendelékezésére álló (felek által csatolt és köztudomásúnak tekinthető, továbbá nyilvános adatbázisokból egyszerű kereséssel elérhető) információk alapján vizsgálja a domain név vélhető használatát is, különös tekintettel az adott védjegy áruosztályaira.

 

A jelen ügyben a Panaszolt egyértelműen valószínűsítette, hogy megbízó ügyvédi irodája részére igényelte a domain nevet, amelynek korábban is az adott domain alatt volt a honlapja. A Panaszolt megbízója tehát névhasználata körében, az irodavezető ügyvéddel azonos, már bejáratott kereskedelmi névként is tekinthető kifejezést kívánja domain névként delegálni. A Panaszos védjegye által védjegy áruosztályban történő használat kizártnak tekinthető.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Panaszolt által választott pfeifer.hu domain név a Cetinje s.r.o. részére delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. 08. 06.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.

 

Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika