Tanácsadó testület - Eseti állásfoglalások

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 18/2007. (IX. 07.) sz. Állásfoglalása

A miskolci-expressz.hu, a szabolcsi-expressz.hu, a nyiregyhazi-expressz.hu, a borsodiexpressz.hu, a debreceni-expressz.hu, és a borsodi-expressz.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

(748-753/2007 sz. ügyek)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület (TT) előtt a 748-753/2007 számon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben egyenként megtárgyalta, majd az összevonásukról döntött és a 2007. szeptember 7-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A miskolci-expressz.hu, a szabolcsi-expressz.hu, a nyiregyhazi-expressz.hu, a borsodiexpressz.hu, a debreceni-expressz.hu, és a borsodi-expressz.hu domain nevek egyike sem delegálható az Inform-Média Kft. számára.

 

Indokolás:

 

A 748/2007. sz. ügyben a miskolci-expressz.hu domain név Inform-Média Kft. általi igénylése ellen nyújtott be panaszt az Expressz Magyarország Zrt. jogi képviselője útján.

 

A 749/2007. sz. ügyben a szabolcsi-expressz.hu domain név Inform-Média Kft. általi igénylése ellen nyújtott be panaszt az Expressz Magyarország Zrt. jogi képviselője útján.

 

A 750/2007. sz. ügyben a nyiregyhazi-expressz.hu domain név Inform-Média Kft. általi igénylése ellen nyújtott be panaszt az Expressz Magyarország Zrt. jogi képviselője útján.

 

A 751/2007. sz. ügyben a borsodiexpressz.hu domain név Inform-Média Kft. általi igénylése ellen nyújtott be panaszt az Expressz Magyarország Zrt. jogi képviselője útján.

 

A 752/2007. sz. ügyben a debreceni-expressz.hu domain név Inform-Média Kft. általi igénylése ellen nyújtott be panaszt az Expressz Magyarország Zrt. jogi képviselője útján.

 

A 753/2007. sz. ügyben a borsodi-expressz.hu domain név Inform-Média Kft. általi igénylése ellen nyújtott be panaszt az Expressz Magyarország Zrt. jogi képviselője útján.

 

Az Expressz Magyarország Zrt. nem igényelte saját részére a fenti domain nevek egyikét sem.

 

Tekintettel arra, hogy a panaszos és az igénylő személye az ügyekben azonos, továbbá, hogy a panaszos lényegében azonos érveket fejtett ki a panaszaiban és összevontan adott meghatalmazást a fenti ügyekre, a TT összevont Állásfoglalásban kezelte a panaszokat.

 

Az Expressz Magyarország Zrt. kifogásaiban (748-753 sz. ügyek) arra hivatkozott, hogy jogosultja a 166.680 lajstromszámú EXPRESSZ szóvédjegynek. A panaszos a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. §-ára hivatkozik, és kéri annak figyelembevételét, hogy kizárólagos joga van a megjelölés használatára illetve a használat engedélyezésére.

 

Előadta továbbá, hogy álláspontja szerint a „hirdetési és lapkiadási piacon Expressz elnevezés alatt forgalomban levő árukat a fogyasztók mindenkor az Expressz termékeivel, illetve az Expresszel, a hozzá tartozó cégcsoporttal azonosítják, legyen szó nyomtatott vagy elektronikus médiáról”. A panaszos erre vonatkozó fogyasztói felmérést nem csatolt.

 

A panaszos külön felhívta a TT figyelmét arra a tényre, hogy az igénylő a versenytársa, továbbá, hogy az igénylő és közötte korábban már volt folyamatban védjegybitorlási eljárás, amelyben a Fővárosi Bíróság jogerős ítéletet hozott. Az ítélet másolatát csatolta panaszához. A panaszos külön felhívta a TT figyelmét arra, hogy ítélet rendelkezéseit figyelembe véve az igénylő magatartása „tudatos és rosszhiszemű”.

 

Az igénylő érdemi védekezését összevontan adta elő. (A TT megjegyzi, hogy az igénylő védekezésében a TT által jelen ügyben nem hivatkozott 754-756-os panaszokra érkezett reagálás is szerepel, így az azokra vonatkozó érvekre nem jelen állásfoglalásában tér ki). Védekezésében az igénylő arra hivatkozott, hogy álláspontja szerint megalapozatlan, hogy az „expressz szó védjegye” a panaszost illetné, mert álláspontja szerint a „földrajzi jelzők megkülönböztető adattal bírnak, […] és éppen e megkülönböztető jelző miatt nem azonos, nem összetéveszthető és nem eredményezi a fogyasztók megtévesztését”. Előadta továbbá, hogy az „Expressz szó használatára nincs kizárólagos jogosultsága a panaszosnak, mert az Expressz szó más szavakkal történő megjelölése más tartalmat ad, és nem téveszthető össze az alapszóval sőt kifejezetten elkülöníti”.

 

Tekintettel arra, hogy az igényelt nevek nem azonosak a védjegyoltalmat élvező kifejezéssel, csupán tartalmazzák azt, a TT elsősorban azt vizsgálta, hogy megtévesztő lehet-e a földrajzi nevekkel kiegészített „expressz” kifejezés használata más vállalkozás által mint a panaszos. Ebben az esetben ugyanis szükségtelen a védjegybitorlás elemzése, mert a megtévesztés lehetősége önmagában kizárja a domain név választását.

 

Annak ellenére, hogy a panaszos nem csatolt fogyasztói felméréseket annak igazolására, hogy a fogyasztók azonosítanák-e az „expressz” kifejezést az Expressz Magyarország és az Expressz csoport termékeivel, a Tanácsadó Testület egyetértett a panaszossal abban, hogy az Expressz-csoport szolgáltatásai széles körben ismertek és azonosíthatók a panaszos hirdetési/reklámozási tevékenységével. Ráadásul, a földrajzi nevekkel kiegészített  kifejezések erősíthetik a fogyasztók azon elvárásait, hogy a népszerű, nyomtatott hirdetési újság helyi változatára kattintanak a domain név lehívásakor.

 

A fenti okokból a TT álláspontja szerint a tárgybani domain használata az igénylő részéről a Szabályzat 2.2.2 c) pontja alapján megtévesztő lenne, így az igénylő által a domain név nem választható.

 

A TT a továbbiakban nem tartotta szükségesnek a védjegybitorlás továbbá a tisztességtelen piaci magatartás vizsgálatát, tekintettel arra, hogy a megtévesztés önmagában ütközik a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezéseivel.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2007. szeptember 7.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.

 

Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika