Tanácsadó testület - Eseti állásfoglalások

Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 12/2014 (XI. 06.) sz. Állásfoglalása

 

A kutyashelyek.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(962/2014. sz.. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A TT a panaszt megalapozatlannak találta, ezért a kutyashelyek.hu domain név az igénylő Bee Media Kft. számára delegálható.

 

 

Indokolás

 

 

A 962/2014 sz. panaszban a Bee Media Kft. („Igénylő”) igénylése ellen a  Mateworks kft. („Panaszos”) élt panasszal. A TT megjegyzi, hogy a panasz szövegével teljesen azonos szöveggel más neveket is kifogásolt a panaszos, azonban kifejezetten kérte, hogy a TT külön állásfoglalást hozzon mindegyik panasz kapcsán.

 

A Panaszos előadta, hogy a „kutyabarathelyek.hu” „tulajdonosa”. Álláspontja szerint a panaszban szereplő domain név (kutyashelyek.hu) más számára történő delegálása megtévesztő lenne. A panaszban előadja, hogy 2014 nyarán alapította a cégét, ezt megelőzően magánszemélyként igényelte a domain nevet. Maga a weboldal 2014 augusztusában indult és azokat a helyeket gyűjti egybe, ahova kutyát is lehet vinni. Részletes jogi okfejtést a panasz nem tartalmaz. Később a tényállást a „panasz kiegészítése” elnevezésű beadványában azzal egészítette ki, hogy eredetileg a „kutyabarathelyek.com” oldalt tervezte elindítani 2012-ben, mert ebben az időszakban a .hu TLD alatt nem volt a szókapcsolat szabad. A weboldal nem készült el. Ezt követően pályázati támogatást vett igénybe, és ötletét, a kutyabarátszolgáltatásokat egybegyűjtő helyeket különböző domain nevek regisztrálásával kezdte megvalósítani. A regisztrálást vagy magánszemélyként vagy a Mateworks keretében végezte, példaként: kutyabarathelyek.com (2012), allatbarathelyek.hu (2012), kutyabarathely.hu (2013), kutyajohelyek.hu (2013), kutyabarathelyek.eu (2013), kutyabarathelyek.hu (2013), kutyabaratszallas.hu (2013), petfriendly.hu (2013), dogfriendlyplaces.eu, dogpfriendlyplace.eu (2014)

 

A Panaszolt észrevételeiben előadta, hogy saját ötletét kívánja megvalósítani, már 2012. óta. Csatolta a médiamegjelenéseit és bizonyította, hogy még a panaszt megelőzően rendelkezett „kutyabarát.hu” szövegrészt is tartalmazó ábrás védjegybejelentéssel. Hivatkozott továbbá arra is, hogy a TT „következetes gyakorlata” szerint a panaszost terheli a bizonyítási teher állításai alátámasztására.

 

A TT először arról határozott, hogy befogadható-e a panasz tekintettel arra, hogy azt nem az igénylő, hanem igénylő vállalkozása tette. A TT e tekintetben arra a következtetésre jutott, hogy tartalma szerint befogadja a panaszt tekintettel arra, hogy a panaszost képviselő magánszemély írta alá az iratokat a cég képviseletében is, így nyilvánvaló hogy nemcsak törvényes képviselőként de magánszemélyként is kifogásolni kívánta a Panaszolt számára történő delegálást.

 

A TT ezt követően megvizsgálta a felek által hivatkozott dátumokat és az alábbi következtetésre jutott:

 

A „kutyabarat” kifejezés, illetőleg ennek ékezetes és kötőszavas változatai egyszerű közszavak, nem kötődik hozzá semmilyen nyelvi lelemény vagy olyan többlettartalom, ami magának a szónak vagy szókapcsolatnak speciális védelmet okozna. A TT megjegyzi, hogy ez  a megállapítás vonatkozik arra is, hogy az igénylő „ábrás védjegyként” helyezte oltalom alá a kifejezést, hiszen önmagában az ábrás védjeggyel nem szerez automatikus jogot a „kutyabarát” szó kisajátítására.

 

Az egyszerű közszónak minősülő domain nevek esetén elsősorban az időbeli sorrend a döntő, aki hamarább megszerzi a nevet, az a személy fog a választott szókapcsolat alatt weboldalt működtetni. A „first comes first served” elv alapján tehát az igénylőé az elsőbbség, függetlenül attól, hogy a Panaszos előadta és valószínűsítette, hogy az ötlet az ő fejében is korábban megszületett már.

 

Amennyiben a „first comes first served” elv alapján delegálás történik, kifogás tehető arra hivatkozással, hogy az időben korábban igénylő részére történő delegálás a domain regisztrációs szabályzatba ütközne. A TT ezért azt vizsgálta, hogy a Panaszos esetében a másik weboldal (kutyabarathelyek.hu) megalapozza-e azt a jogot, hogy bárki mást eltiltson a hasonló jellegű domainek használatától. A TT megjegyzi, hogy gyakorlatában fordult  már elő olyan eset, amikor a domain név maga olyan értékké vált, hogy megalapozta a használója számára azt a jogot, hogy „kereskedelmi névként”, árujelzőként is funkcionált (például: szallas.hu vagy külföldi példa erre a booking.com). A TT e tekintetben egyetértett a Panaszolt érvelésével, hogy ezt az értéket a Panaszosnak kellett volna bizonyítania. A Panaszos azonban nem tárt fel semmilyen olyan információt, amely alapján azt lehetne feltételezni, hogy a „kutyabara(á)t” jelző és ennek különböző írásmódú alakjai összefonódtak a cégével illetve annak internetes jelenlétével.

 

A TT hangsúlyozza, hogy a hasonló írásmódú közszavak esetén mindig esetről esetre kell vizsgálni azt, hogy a választott név mennyiben nyelvi lelemény terméke, illetőleg amennyiben egyszerű közszó, megállapítható-e az hogy közszóként is összeforrott az azt használó vállalkozással, és mintegy árujelzőként megkülönböztető képességgel rendelkezik-e.

 

A TT rögzíti, hogy a „kutyabarathelyek” és a „kutyashelyek” között semmilyen közeli összetéveszthetőségi lehetőség nincs.

 

A fentiek alapján a TT a panasz elutasításáról döntött.

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2014. 11. 06.

 

 

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

………………………………………………


dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár
Sk.

 

 

 

Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika