Tanácsadó testület - Eseti állásfoglalások

Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 10/2013 (VII. 11.) sz. Állásfoglalása

 

A cegesugyved.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(940/2013 sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A cegesugyved.hu domain név az E.N.S. Zrt. részére delegálható.

 

Indokolás

 

A cegesugyved.hu domain nevet az E.N.S. Zrt. (a továbbiakban Panaszolt) igényelte. Az igény ellen a dr. Németh & dr. Haraszti Ügyvédi Iroda (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással képviselője útján, és kérte a domain delegálásának megtagadását és a panaszolt domain név saját maga számára történő delegálását.

                                                                                                     

Panaszos kifogásában előadta, hogy a hatályos jogszabályok alapján sem Kft., sem Zrt., sem pedig más gazdasági társaság az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5.§-a alapján nem jogosult ügyvédi tevékenység folytatására, továbbá, hogy az ügyvédi reklám is csak korlátozottan, és kizárólag ügyvédek számára lehetséges. Ebből kifolyólag Panaszos álláspontja szerint a Panaszolt Zrt. nem jogosult a cegesugyved.hu domainnév használatára, mivel ügyvédi tevékenységet sem jogosult folytatni, és a fenti domain ügyvédi jelenlétre utal. Amennyiben pedig ügyvédi reklámtevékenységet nem kíván folytatni a Panaszolt, hanem csupán a domain továbbértékesítése céljából kéri a domain delegálását, ez Panaszos szerint a jóhiszeműség elvével volna ellentétes. Panaszos előadta továbbá, hogy saját tevékenységének kibővítése, amellyel a KKV-k felé kíván nyitni, indokolttá teszi számára újabb honlap üzemeltetését, és ehhez a cegesugyved.hu domain használatát.

 

Panaszolt érdemi nyilatkozatában előadta, hogy nem végez, illetve nem is kíván ügyvédi tevékenységet végezni. Ugyanakkor véleménye szerint az ügyvédekről szóló törvény nem tiltja, hogy a Zrt. mint igénylő használatában lévő honlapon ügyvédi tevékenység elvégzésére jogosult önálló ügyvédek vagy irodák végezzenek tevékenységet, mely tevékenységhez kvázi informatikai támogatást, megjelenési felületet biztosítana a Zrt. akár térítés ellenében. Panaszolt nyilatkozata szerint saját, valós üzleti érdeke teszi indokolttá számára a domainnév használatát. A Magyar Ügyvédi Kamarával (MÜK) együttműködve kíván szolgáltatást nyújtani. Panaszolt szerint Panaszos névhasználati jogát nem sérti a domainnév más számára történő regisztrációja, és cáfolja, hogy értékesítés céljára vagy rosszhiszeműen kellene neki a domain.

 

A Tanácsadó Testület az adott eset konkrét körülményeit vizsgálva a következő álláspontot alakította ki:

 

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy Panaszolt nyilatkozik arról, hogy szolgáltatást kíván nyújtani felhasználóknak és ügyvédeknek a cegesugyved.hu domain név felhasználásával. Panaszolt a MÜK-kel való együttműködési szándékáról nem csatolt bizonyítékot. A Tanácsadó Testület véleménye szerint, az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv. 37.§-a a tevékenység rendszeres végzésére vonatkozóan tartalmaz korlátozást, ebből semmiképp nem vezethető le, hogy ügynökségen, szolgáltatón keresztül ne lehetne interneten reklámozni. Az ügyvédi reklámozási, etikai szabályok betartatására a TT semmiképp nem jogosult, és nem is kívánja indokolatlanul korlátozni a saját eszközeivel az interneten történő megjelenést.

 

A domain valóban utal egy olyan szóra, amely kizárólag egy adott, és csak kamarai ellenőrzés mellett működtethető hivatásra utal, azonban önmagában ez a tény nem jelenti, hogy az „ügyvéd” szót kizárólag ügyvédek ejthetnék ki. A Panaszos logikája szerint szakmai lapokat is csak ügyvédek adhatnának ki, továbbá reklámszolgáltatóként is csak ügyvédek léphetnének fel. Itt a TT utal arra a gyakorlatra is, hogy számtalan esetben fordul elő, hogy szolgáltatók, ügynökségek ügyvédi irodák helyett birtokolják a domain nevet vagy ügyvédkereső szolgáltatást üzemeltetnek.

 

Magából az igénylésből egyáltalán nem következik, hogy az Igénylő jogosulatlanul kívánna ügyvédi szolgáltatást nyújtani és az általánosan elfogadott bizonyítási elvekkel is ellentétes lenne, ha a védekező félnek kellene bizonyítania a saját jogszerű magatartását bármely (ráadásul jelen esetben jövőre nézve vélelmezett) jogsértéssel szemben. A TT megjegyzi, hogy ez esetben még a büntető jogszabályok sem tiltják az előkészületet. A TT külön megjegyzi, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara által kibocsátott 5/2008. (X.27.) MÜK Szabályzattal módosított 8/1999. (III.22.) MÜK Szabályzat az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 13/8. pontja szerint az ügyvéd nem vehet igénybe ügyfélszerzés érdekében közvetítőt. Ebből következően a Panaszolt által tervezett szolgáltatás az ügyvédek számára a MÜK etikai szabályzatába ütközne, ez azonban az ügyvédekre vonatkozik, és az Igénylő saját üzleti kockázata szerint mérlegelheti, hogy milyen szolgáltatást kíván nyújtani és más jogszabályok alapján milyen szolgáltatásoktól köteles tartózkodni.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a domain delegálásának nincs jogi akadálya.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2013. 07. 11.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

  

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.

 

Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika