Tanácsadó testület - Eseti állásfoglalások

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület   06/2009. (III. 20.) sz. Állásfoglalása

A lapom.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(785/2009. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 785/2009. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2009. március 20-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, 1 tag tartózkodása mellett 4 tag "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

                                                                

A domain név ... részére delegálandó.

 

Indokolás:

 

A lapom.hu domain név iránt ...  2008. december 7. napján nyújtott be prioritás nélküli igénylést. Az igényléssel szemben a Sanoma Budapest Zrt (a továbbiakban: Sanoma), Szabó György vezérigazgató útján élt panasszal, és az igény jogellenességére illetőleg megtévesztő voltára tekintettel kérte az igény teljesíthetetlenségének, illetve a Sanoma domain névre vonatkozó regisztrációs igénye teljesíthetőségének megállapítását.

 

Kifogásában a Sanoma előadta, hogy 2001-ben indította el a Lap.hu mozgalmat, amelynek keretében a Lap.hu domain név alá regisztrált tetszőleges aldomain (pl. xy.lap.hu) alatt bárki indíthat egy adott témához kapcsolódó linkgyűjteményt. A fentiek folytán mind a Startlap, mind a lap.hu megjelölések az Internetes felhasználók között széles körben ismertté váltak.

 

A Startlap és a Lap.hu családba tartozó oldalak tekintetében az oldalakhoz és az oldalak elnevezéséhez fűződő valamennyi szellemi alkotáshoz és iparjogvédelmi joghoz fűződő jog kizárólagosan a Sanoma-t illeti meg. A Sanoma a Lap.hu mozgalom elindítása óta jelentős mennyiségű anyagi és emberi erőforrást fordított a Startlap brand építésére, minek következtében a lap.hu végződésű domain neveket az Internetes látogatók nagy része a Sanoma szolgáltatásaival azonosítja.

 

A Sanoma álláspontja szerint ... a tárgybeli domain névre benyújtott igénye, illetve az igény teljesítése az alábbiakban kifejtettek folytán

 

a./ sérti, illetve sértené a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról a 1996. évi LVII. Törvény (Tpvt.) 2. §-ában megfogalmazott általános érvényű, a gazdasági tevékenység tisztességtelen folytatására vonatkozó tilalmat, azaz tisztességtelen piaci magatartást valósít, valósítana meg, mivel a Tpvt. 2-§-ában foglalt generálklauzula tiltja az üzleti tisztesség alapvető követelményébe ütköző, megtévesztő névválasztást, illetve névhasználatot akkor is, ha a tanúsított piaci magatartás veszélyeztető jellegű, azaz a jogsérelemre csak lehetőséget teremt.

 

Következésképpen, mivel a domain regisztrációjával és az azt követő használattal vélhetőleg ... is piaci tevékenységet folytatna, ez olyan megjelölés (lapom.hu) használata esetén, ami összetéveszthető a köztudatban egyértelműen a Sanoma által folytatott
Internetes szolgáltatásokhoz kötődő startlap.hu domain névvel és szolgáltatással, sérelmes lenne a Sanoma jogaira és jogos érdekeire.

 

b./ különös tekintettel arra, hogy a Startlap és a lap.hu a magyar Internetes piacon a legismertebb, és évek óta jelen lévő márkanevek, a domain regisztrációja ezen felül sérti, illetve sértené a Tpvt. 6.§-át is, amelynek értelmében tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, illetve olyan megjelölést használni, amelyről – akárcsak asszociáció útján is - a versenytársat, vagy annak szolgáltatását (jelen esetben a Sanoma startlap.hu domain név alatt elérhető oldalát) szokták felismerni;

 

c./ megtévesztő, illetve megtévesztést eredményezne, tekintettel arra, hogy az Internet használóiban azt a látszatot keltheti, hogy a domain és annak mögöttes jelentéstartalma egymással közvetlen összefüggésbe hozható, vagyis a domain alatt a Sanoma Internetes tevékenységével, a Startlap lapcsaládhoz kapcsolatos információk, vagy a Sanoma által üzemeltetett startlap.hu oldal találhatóak.

 

A fentieket összefoglalva ... a tárgybeli domain névre vonatkozó igénye jogellenes és megtévesztő, ami ellentétben áll a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjával, amely szerint

 

Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

 

a) jogellenes, vagy

 

[…]

 

c) megtévesztő. "

 

A panaszolt ... 2009. január 14-én kelt levelében – igénye fenntartása mellett - adta elő a panasszal összefüggő észrevételeit. Kérte a tanácsadó Testülettől, hogy a Testület a tárgybeli domain név összefüggésében állapítsa meg, hogy nem áll fenn sem olyan, jogszabályon, illetőleg a Domain Regisztrációs Szabályzaton alapuló olyan kizáró ok, mely igénylése elutasítását indokolná.

                                

Álláspontja szerint a Sanoma Budapest Zrt. sem az általa üzemeltett lap.hu domain névre, sem a lap kifejezésre a Magyar Szabadalmi Hivatalnál lajstromozott, vagy a Magyar Köztársaság területére is kiterjedő védjegyoltalommal nem rendelkezik. A panaszban említett lap.hu „mozgalmat” a startlap.hu oldalon lehet elérni, a panaszos e domain nevet preferálja hirdetéseiben és logójában egyaránt. A lapom.hu.hu domain név igénylése, illetőleg annak használata a panaszolt szerint panaszos jogait egyébként sem sértheti, miután a lapom kifejezés sem hangalakban, sem írásban, sem pedig megjelenésben nem mutat olyan hasonlóságot a lap kifejezéssel, mely reális összetéveszthetőséget eredményezne. A lapom.hu domain név regisztrációját nem azért kezdeményezte, hogy a lap.hu domain név alatt elérhető oldalhoz funkciójában vagy igényességében hasonló oldalt hozzon létre – véleménye szerint egyébként a lapom.hu domain név egyébként jelentésénél fogva is alkalmatlan lenne hasonló oldal üzemeltetésére.

 

Álláspontja szerint minderre tekintettel a panaszos a Tpvt. 2. §-ra való hivatkozása nem helytálló, az igényléssel illetőleg a névhasználattal részéről nem valósul meg tisztességtelen gazdasági tevékenység. Kérte a Tanácsadó Testületet, hogy a meg nem alapozott panaszt utasítsa el, a domain regisztrációs igény teljesíthetőségét pedig állapítsa meg.

 

A Tanácsadó Testület a tárgybeli kifogásban előadott jogi érvekre tekintettel alapján azt vizsgálta, hogy az igénylés sértheti-e a Tpvt. 2. illetve 6. §-ban foglaltakat, illetőleg a névhasználat eredményezhetne-e megtévesztő helyzetet. A Tpvt. 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül - különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően folytatni: e rendelkezés az „üzleti tisztesség” és a „tisztességes verseny” követelményeivel ellentétes versenyjogi helyzetekre is vonatkozik.

 

A Tpvt. a jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel - ideértve az eredetmegjelölést is - vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni.

 

A domain-név választása konkrétan valamely (áruhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó) név, megjelölés (kereskedelmi név) a 6. § szerinti használatának tilalmával ütközhet. A 6. § alkalmazásának együttes feltételei, hogy a felek versenytársak legyenek (azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet), a versenytárs szolgáltatása, áruja a piacon már ismert legyen (legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetőséget megalapozza), a megjelölés olyan legyen, mely alapján a fogyasztók a versenytárs áruját, szolgáltatását „fel szokták ismerni” (azaz az elnevezés alapján döntően a másik, „eredeti” árura, szolgáltatásra asszociálnak) s hogy az elnevezés használatára a versenytárs hozzájárulása hiányában kerüljön sor.

 

A TT álláspontja szerint – egyetértve az igénylő indokaival - a tárgybeli domain kapcsán, a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg sem az azonosság, sem az összetéveszthetőség lehetősége, sem a felek, sem szolgáltatásaik sem az általuk használt illetve használni kívánt domain nevek vonatkozásában, és a rendelkezésre álló információk alapján a névválasztás tisztességtelen volta sem vélelmezhető.

 

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület az igénylést nem találta sem jogellenesnek, sem megtévesztőnek. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint nem vélelmezhető, hogy a domain név delegálása és annak az igénylő általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igény teljesíthető.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület 1 tag tartózkodása mellett 4 tag "igen" szavazatával fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2009. március 20.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.

 

Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika