Archívum

REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT

Internet domain név bejegyzés és fenntartás szabályai közvetlenül a közcélú domainek alá

A. A regisztrálás általános szabályai

 

1. Általános rész

Regisztráló szervezet: A regisztráló szervezet az egyesületi formában működő Internet Szolgáltatók Tanácsa, amelynek hazai Internet szolgáltatók a tagjai.

A regisztráló szervezet határozza meg a hazai közcélú domainek körét, alkotja meg a hazai közcélú domainekbe történő regisztráció Szabályzatát és ellenőrzi annak betartását. A regisztráló szervezet a regisztrációval kapcsolatos általános szabályozásában és egyedi döntéseiben mindenkor figyelembe veszi a témával kapcsolatban megszületett joghatályos követelményeket, így különösen a vonatkozó törvényeket, államigazgatási rendeleteket és határozatokat, illetve jogerős bírósági ítéleteket. A regisztráló szervezet fenntartja a jogot, hogy szabályozását és eljárását bármikor módosítsa, esetleges új követelményekhez igazítsa.

A regisztráló szervezet a Szabályzatban meghatározott korlátok között garantálja, hogy közvetlenül a közcélú domainek alá regisztrált nevek, mint Internet domain nevek időkorlát nélkül fennmaradnak és használhatók mindaddig, amíg az Igénylő a Szabályzatban foglaltaknak a maga részéről eleget tesz.

Közcélú domain: A hu közcélú TLD, továbbá a közcélú SLD domainek. Jelen Szabályzat kizárólag közvetlenül a közcélú domainek alá történő Internet domain nevek regisztrálására terjed ki.

Regisztrátor: Olyan Internet szolgáltató, amely az Internet Szolgáltatók Tanácsának tagja és amelyhez a regisztráló szervezet az Internet domain nevek bejegyzésével és fenntartásával összefüggő ügyintézést, az Igénylőkkel való kapcsolattartást delegálta. Az Igénylő bármely Regisztrátorhoz fordulhat.

Igénylő: Közvetlenül valamely közcélú domain alá Internet domain nevet bejegyeztetni, illetve fenntartatni kívánó természetes vagy jogi személy.

Szabályzat: A jelen szabályzat, amely minden Igénylőre és Regisztrátorra vonatkozik. A Regisztrátor alkalmazhat a Szabályzatnál részletesebb, bővebb (üzlet)szabályzatot, de a Szabályzattal ütköző szabályozást nem alkalmazhat.

Igénylőlap: Az Igénylőnek a valóságnak megfelelően és szabályosan (formailag és tartalmilag helyesen) ki kell töltenie az Igénylőlapot, különösen annak "kötelező" rovatait. Az Igénylőlapot az Igénylő természetes személynek, illetve szervezet esetén a szervezet aláírási joggal bíró felelős vezetőjének kell aláírnia. Az Igénylőlap kitöltött, aláírt eredeti hiteles példányát a Regisztrátorhoz kell eljuttatni. Az Igénylőlap űrlapja bármely Regisztrátornál díjtalanul beszerezhető, illetve a hálózatról letölthető.

Adminisztratív felelős: Az Igénylőlapon megjelölt adminisztratív felelős jogosult az Igénylőt a regisztrációval, a név és a hálózat használatával kapcsolatos ügyekben képviselni, ami kiterjed, de nem korlátozódik a név, illetve a nyilvántartott adatok módosítására, aktualizálására. Az Igénylőnek küldött hivatalos értesítéseket az általa kitöltött Igénylőlapon szereplő adminisztratív felelős postai címére kell ajánlott levélben küldeni. Az adminisztratív felelős személye csak az eredeti Igénylő természetes személy által vagy az Igénylő szervezet aláírási joggal bíró felelős vezetője által aláírt új Igénylőlap benyújtásával módosíttatható.

Vitathatatlan azonosító: A regisztrációkor véletlenszerűen generált alfanumerikus karakterkombináció (három betű és három szám, pl. drt357), amelyre vonatkozóan a regisztráló szervezet garantálja, hogy az így képzett egyedi konkrét név az Igénylő számára vitathatatlanul és azonnal regisztrálható és az adott karakterkombináció használatához fűződő érdeke más Igénylőnek megalapozottan nem lehet.

Speciális nevek: Az Internethez kapcsolódó olyan speciális nevek (pl.: arpa, edu, ac, gov, mil, net, org, or, com, co, ind, pp, priv, info, biz, iskola, ftp, www, ns, dns, mx, int, tm, nui, firm, store, web, arts, rec, nom), amelyek általában fenn vannak tartva, esetleges kiadásukat csak a regisztrációs szervezet egyedi döntés alapján hagyhatja jóvá. A speciális nevek aktuális listája a regisztrációs szervezet WWW szerverén megtalálható.

 

2. Névválasztásra vonatkozó formai szabályok

A név legalább 2 karakterből álljon és ne legyen több 24 karakternél. Ettől eltérő név csak különösen indokolt esteben és csak a regisztráló szervezet egyedi határozata alapján regisztrálható. Ajánlott a legalább 5, de legfeljebb 10 karaktert tartalmazó név választása.

A névben használható karakterek

a latin abc ékezet nélküli kisbetűi (a-z), továbbá

a numerikus karakterek (0-9), továbbá

a kötőjel (-),

A név elején csak betű, a végén csak betű vagy numerikus karakter állhat.

 

3. A domain működőképességére vonatkozó kritériumok

Az igény benyújtásakor az igényelt nevű domainre vonatkozóan már az Internetről állandó összeköttetéssel, folyamatosan elérhetők legyenek és működjenek az alábbi szolgáltatások (gépek):

legalább két domain név szerver (elsődleges és másodlagos), amelyek hitelesen válaszolnak az 53-as TCP és UDP portokra érkező kérésekre,

legalább egy mail szerver, amely a regisztrálandó névre érkező elektronikus leveleket kezelni tudja (különösen legyen képes fogadni a postmaster@név.hu típusú címre érkező leveleket), és az RFC-822 követelményeknek megfelelő szabványos formátumú levelet képes küldeni.

Az elsődleges és másodlagos domain név szerverek egymástól független hálózati elérhetőséggel és tápellátással rendelkezzenek.

A zóna SOA rekordja szintaktikailag hibátlan legyen.

A domain működőképességére vonatkozó kritériumok teljesítése érdekében célszerű, ha az Igénylő a számára Internet elérést nyújtó szolgáltatóhoz fordul tanácsért, információért, illetve igényét a szolgáltatóval egyezteti.

 

4. A regisztráció elutasítása

A Regisztrátor vagy a regisztrációs szervezet a regisztrációs kérelmet elutasíthatja. Ennek oka kiterjed, de nem korlátozódik arra, ha

a bíróság jogerős ítélete, törvény, rendelet vagy közigazgatási határozat ezt írja elő,

az Igénylő nem tesz eleget a Szabályzat követelményeinek,

az igényelt konkrét név elfogadhatatlan.

A Regisztrátor elutasító döntése ellen az Igénylő a regisztrációs szervezethez fellebbezhet. Fellebbezését a Regisztrátor tobábbítja a regisztráló szervezethez. A regisztráló szervezet első fokú döntése megfellebbezhető, másodfokú döntése megfellebbezhetetlen.

A Regisztrátor ugyanakkor tanácsot és segítséget adhat az Igénylőnek ahhoz, hogy a követelményeket teljesíteni tudja.

 

5. A név védelme

Egy név nem tartozhat több Igénylőhöz, egy bizonyos név csak egyetlen Igénylő számára regisztrálható.

Az Igénylő az általa regisztráltatott, illetve használt névről bármikor lemondhat, a név ekkor a regisztráló szervezetre száll vissza. A nevet az Igénylő (a regisztráló szervezetnek történő visszaadást kivéve) senki másra át nem ruházhatja, használatra át nem engedheti.

Nevet csak azonnali használat céljára lehet kérni, előre (pl. a Szabályzat szerinti feltételek teljesüléséig) lefoglalni nem lehet.

Bármely nevet az azt időben előbb igénylő számára kell regisztrálni és a név a továbbiakban ehhez az Igénylőhöz tartozik a következő eseteket kivéve:

az Igénylőnek a névre vonatkozó regisztrációs igénye elutasításra kerül, vagy

a név az Igénylőtől visszavonásra kerül.

Ezen kivételes esetekben a név a következő legrégebben jelentkezett Igénylő számára regisztrálható, ha egyébként a regisztráció követelményeinek megfelel.

Az igénylés időpontja az, amikor a Regisztrátor az Igénylőtől az adott névre vonatkozó Igénylőlapot átveszi.

 

6. A név fenntartásának felmondása

A Regisztrátor szabadon dönthet valamely név fenntartásának felmondásáról, ugyanakkor az Igénylő bármely Regisztrátorhoz fordulhat a név fenntartása érdekében.

A Regisztrátornak a név fenntartás felmondásáról az Igénylő adminisztratív felelősét és a regisztráló szervezetet egyidejűleg írásban kell értesítenie. Az Igénylőnek 60 nap áll rendelkezésére, hogy valamely Regisztrátorral a név fenntartásáról megállapodjon. A regisztráló szervezet garantálja, hogy ezen türelmi idő alatt a név használható marad és jogfolytonosan az Igénylő használhatja. Amennyiben az Igénylő a fenntartásról a felmondást követő 60 napon belül egyetlen Regisztrátorral sem állapodik meg, akkor a nevet a regisztráló szervezet visszavonja.

 

7. A regisztrált név visszavonása

Nevet csak a regisztráló szervezet vonhat vissza. Ha a visszavonás nem felmondás következménye (amelyről az Igénylőt a Regisztrátor értesíti), akkor a visszavonásra vonatkozó döntésről a regisztráló szervezetnek az Igénylő adminisztratív felelősét 60 nappal a visszavonás végrehajtása előtt írásban értesítenie kell.

A regisztrált nevet a regisztráló szervezet visszavonja, ha:

az Igénylő 60 nap eltelte után sem állapodott meg egyetlen Regisztrátorral sem a név fenntartásában,

az Igénylő figyelmeztetés ellenére 60 nap eltelte után sem tesz eleget a jelen szabályzatban megfogalmazott követelményeknek,

a regisztrációkor az Igénylő által adott adatok nem voltak valósak, és az adat befolyással volt az igény elbírálására,

a bíróság jogerős ítélete, törvény, rendelet vagy közigazgatási határozat a regisztráló szervezetet a név visszavonására kötelezi,

az Igénylő a névről lemond,

a név fenntartásában nincs érdekelt (pl. az Igénylő szervezet megszűnése miatt),

az Igénylő a nevet átruházási vagy használat átengedési céllal igényelte.

Amennyiben a név visszavonására az Igénylő szervezet megszűnése miatt kerül sor, és az Igénylő szervezet jogutódja ezt kéri, akkor a megszünést követően 6 hónapos türelmi ideig a jogutód az átállás zökkenőmentes végrehajtása érdekében még használhatja a nevet.

 

8. A Regisztrátornak fizetendő díjak

A Regisztrátor az adminisztrációval kapcsolatos tevékenysége fedezésére az Igénylőktől valamely név regisztrálásáért egyszeri regisztrációs díjat és fenntartásáért rendszeres használati díjat szedhet. A díjakat a Regisztrátorok egymástól függetlenül, szabadon állapítják meg, és díjrendszerüket nyilvánosságra kell hozniuk.

Közös érdek, hogy a nyilvántartott adatok pontosak, aktuálisak legyenek, ennek érdekében a használati díj hivatott fedezni az Igénylőlapon szereplő adatok módosításának, aktualizálásának költségeit is, ezért külön díjat a Regisztrátor nem számíthat fel.

 

9. Egyéb szabályok

A regisztráló szervezet és a Regisztrátorok valamely név használatával kapcsolatos bármely jogvitát maguktól elhárítanak: valamely név regisztráltatása és használata az Igénylő felelőssége. Ha az Igénylő egy nevet jogtalanul használ, úgy a névről való lemondás érdekében egyedül vele szemben léphet fel az, akinek ehhez érdeke fűződik.

A regisztráló szervezet és a Regisztrátorok fenntartják a jogot, hogy az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően a velük közölt bármely információt nyilvánosan kezeljék.

Az Igénylő az Igénylőlap benyújtásával egyben kijelenti, hogy

felelős az általa választott konkrét név igényléséért és használatáért, bármilyen a névhasználattal kapcsolatos esetleges jogvitából adódó költség alól mentesíti a regisztráló szervezetet,

a név (betűkombináció) általa történő használata tudomása szerint nem sérti más jogát, ha azonban ilyen jogsértésről tudomást szerez, a névről lemond, illetve névmódosítási igényt nyújt be,

a regisztráló szervezet döntését és szabályozását elfogadja.

 

10. Átmeneti szabályok 

Jelen szabályozás meghirdetésétől számított 1 hónapos türelmi időn belül a közcélú SLD-k alá érkező regisztrációs kéréseket a Regisztrátorok összegyűjtik, de a türelmi idő végéig nem teljesítik. Az új szabályozásról a hu TLD alatt már regisztrációval rendelkezők adminisztratív felelőseit a szabályozás meghirdetésekor értesítik.

Az 1 hónapos időszak végén összegyűlt igények elbírálása különleges módon, nem az általános időrendi sorrend szerint történik. Ha egy bizonyos névre több igény is beérkezett, akkor az az Igénylő kaphatja meg a nevet, aki a kérelemmel azonos névvel a hu TLD alatt már rendelkezik. Ha ilyen Igénylő nincs, akkor a jelentkezett Igénylők között sorshúzással történik meg annak a sorrendnek a megállapítása, amilyen sorrendben az Igénylők az igényelt nevet megkaphatják (visszalépés esetén a soronkövetkező kaphatja meg).

 

B. Közvetlenül a hu TLD alá történő regisztrálás speciális szabályai

 

1. Az Igénylőre vonatkozó kritériumok 

Nevet csak Magyarországon, magyarországi székhellyel, hivatalosan bejegyzett, illetve a cégnyilvántartással azonos értékű lajstromba vett szervezet igényelhet, a felelős vezető aláírásával. A névre jogosultak köre kiterjed a következőkre:

Az a jogi személy, amelyet állami, egyházi vagy önkormányzati szerv alapított.

Olyan jogi személy illetve jogi személyiség nélküli szervezet, amelyet cégbíróság, megyei (Fővárosi) bíróság, vagy helyi önkormányzat nyilvántartásba vett.

Az a nyilvános terjesztésű és nyilvántartásba vett sajtótermék, amely a sajtótörvény szerint időszaki lapnak minősül

Az a műsorszolgáltató (rádió- vagy televízióállomás), amelyet az Országos Rádió és Televíziótestület nyilvántartásba vett.

Az Igénylő által megnevezett adminisztratív felelősnek magyarországi postai címmel kell rendelkeznie és magyar nyelvű kommunikációra képesnek kell lennie.

Az Igénylőnek a magyarországi hivatalos bejegyzését tanúsító dokumentumot a Regisztrátorhoz az Igénylőlappal együtt el kell juttatnia.

Egy szervezet legfeljebb három nevet regisztráltathat a szervezet számára a hu TLD alá. A névre jogosult sajtótermékek és műsorszolgáltatók tulajdonos szervezetei ezen felül valamennyi névre jogosult sajtótermékük, műsorszolgáltatójuk számára külön-külön egy-egy nevet regisztráltathatnak.

 

2. Névválasztásra vonatkozó tartalmi szabályok

Az igényelt név vagy vitathatatlan azonosító lehet vagy igazolhatóan összefüggésben kell lennie az Igénylővel (az Igénylőnek kérésre az igazoló dokumentumot be kell mutatnia). Igényelhető név:

az Igénylő szervezet megnevezése (magyar vagy angol vagy indokolt esetben a szervezettel szorosan összefüggő más idegen nyelven), vagy e megnevezésből eredeztethető karakterkombináció (rövidítés, mozaikszó, kiragadott jellemző szó, kötőjellel elválasztott jellemző szavak stb.),

az Igénylőhöz más módon szorosan kapcsolható karakterkombináció (védjegy, márkajel, terméknév stb.).

Az ékezetes karakterek helyett azok ékezet nélküli megfelelője használandó. (Példák célszerűen választott nevekre: matav, magyar-hirlap, bpbank)

 

A Regisztrátor vagy a regisztrációs szervezet elutasítja a regisztrációs kérelmet, ha más szervezetek érdekeit nyilvánvalóan sértőnek (megtévesztőnek, alaptalanul kizárólagosságot sugallónak) találja az adott nevet éppen az adott Igénylő számára regisztrálni, ugyanakkor semmiféle garanciát nem vállal arra, hogy minden ilyen esetet felismer és minden ilyen kérelmet elutasít.

Csak speciális, a megjelölt kör képviseletére igazolhatóan felhatalmazott Igénylő számára, illetve további regisztrációs célokra vannak fenntartva a következő nevek önmagukban:

alapvető tevékenységi körökre vonatkozó köznevek (pl. taxi, bank, orvos, muzeum, biztosito) önmagukban (elsősorban közös képviseleti szervezetek, kamarák stb. számára),

országnevek és az országok ISO szabvány szerinti kódjai (elsősorban követségek, állami képviseletek számára),

magyarországi települések nevei (elsősorban önkormányzatok számára),

speciális nevek.

Ilyen nevek kiadása a regisztrációs szervezet eseti elbírálása alapján történhet.

 

C. Közvetlenül a közcélú SLD-k alá történő regisztrálás speciális szabályai

 

1. Az Igénylőre vonatkozó kritériumok

Az Igénylő bármely hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli társaság lehet.

Az Igénylő által megnevezett adminisztratív felelősnek magyarországi postai címmel kell rendelkeznie és magyar nyelvű kommunikációra képesnek kell lennie.

 

2. Névválasztásra vonatkozó szabályok 

A regisztráló szervezet jelenleg a következő közcélú SLD-ket nyitotta meg:

co.hu, org.hu, priv.hu, info.hu, tm.hu, nui.hu.

Valamely Igénylő bármely közcélú SLD alá kérhet nevet, azonban a választásnál ajánlott figyelembe venni, hogy ezek az SLD-k milyen felhasználói csoportok kiszolgálásának szándékával jöttek létre. Ilyenek pl.:

co.hu - vállalkozások, cégek, termékek, szolgáltatások számára

org.hu - társadalmi szervezetek, civil csoportok számára

priv.hu - magánszemélyek számára

info.hu - információ szolgáltatások számára

tm.hu - kizárólag védjegyek számára

nui.hu - kizárólag vitathatatlan azonosítók számára

A co.hu, org.hu, priv.hu, info.hu domainokba regisztrálni kért nevek esetében a regisztráló szervezet a névvel kapcsolatban általában tartalmi követelményt nem támaszt. A speciális nevekre vonatkozó szabályok azonban ezen domainokban is érvényesek.

A tm.hu domainba regisztrálni kért nevek esetében az Igénylőnek a Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos dokumentumával igazolnia kell, hogy javára a kért névvel azonos védjegy a Magyar Szabadalmi Hivatalnál nyilvántartásban van (a név és a védjegy azonosnak minősítendő, ha ékezet nélkül, kisbetűkkel írva karakterről karakterre megegyeznek). Ha ilymódon véletlenül két egyforma név keletkezne, akkor az igényt később benyújtó számára a név már csak kötőjel és sorszám (pl. név-2) toldalékkal ellátva regisztrálható.

A nui.hu domainba regisztrálni kért nevek csak vitathatatlan azonosítók lehetnek.

 

D. Igénylőlap

Közcélú Internet domain név igényléshez

(A kötelezően kitöltendő rovatok vastagon szedve, egy Igénylőlapon csak egy név kérhető!)

 

A kért név:

 

Új igény, vagy korábbi módosítása? Ha módosítás, akkor az oka:

 

Jelölje be, hogy mely domain(ek) alá kéri a regisztrációt (egy Igénylőlapon egyet):

[ ] hu [ ] co.hu [ ] org.hu [ ] priv.hu [ ] info.hu [ ] tm.hu [ ] nui.hu

 

Ha közvetlenül a hu alá kéri a nevet, akkor sorolja fel a közvetlenül

a hu alatt már meglévő domain neveit (ha van ilyen):

 

az Igénylő teljes neve:

az Igénylő postai címe:

az Igénylő jogi státusza:

 

az Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó személy

neve:

postai címe:

telefonszáma:

telefaxszáma:

e-mail címe:

 

Az Igénylőlap benyújtásával egyben kijelentem, hogy

  felelős vagyok az általam választott konkrét név igényléséért és használatáért, bármilyen a névhasználattal kapcsolatos esetleges jogvitából adódó költség alól mentesítem a regisztráló szervezetet,

  a név (betűkombináció) általam történő használata tudomásom szerint nem sérti más jogát, ha azonban ilyen jogsértésről tudomást szerzek, a névről lemondok, illetve névmódosítási igényt nyújtok be,

  a regisztráló szervezet döntését és szabályozását elfogadom.

 

dátum / az Igénylő képviselőjének neve / cégszerű aláírás:

 

 

 

 

Mellékelem a következő dokumentumokat:

 

 

........................................................................................

Igénylőlap technikai melléklet

(kitöltéséhez célszerű a Regisztrátorral egyeztetni)

 

Az Igénylő által kijelölt technikai kapcsolattartó személy

neve:

postai címe:

telefonszáma

telefaxszáma:

e-mail címe:

NIC-handle:

 

Az elsődleges név szerver neve:

IP címe:

A másodlagos név szerver neve:

IP címe:

 

a Regisztrátor neve:

Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika